Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Zajęcia poświęcone są tajnikom pracy średniowiecznych skrybów i iluminatorów. Warsztaty umożliwią uczestnikom niezwykłą podróż w czasie. Dzięki niej zainteresowani poznają charakter miejsca, w którym mogły powstawać rękopisy, dowiedzą się w jaki sposób tworzyli je mnisi oraz posmakują pracy kopistów.

Pieniądz to cenne źródło historyczne, efekt pracy rzemieślnika i kunsztu artysty oraz czynnik rozwijający handel. Wymiana towarowa przyczyniła się do wzajemnej wymiany myśli, poglądów i wiedzy między przedstawicielami różnych społeczności, a przez to do rozwoju cywilizacji. O sile nabywczej pieniędzy i przedmiotów wymiany w przeszłości i obecnie można dowiedzieć się podczas warsztatów w Muzeum Archeologicznym.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to miejsce, które gromadzi i opisuje świadectwa życia najstarszych społeczeństw dla lepszego zrozumienia przeszłości oraz naszego miejsca w dzisiejszym świecie. Podstawą zbiorów są materiały pozyskiwane drogą badań archeologicznych, szczególnie z terenu Małopolski, stanowiącej główny obszar zainteresowania Muzeum.

BON KULTURY w Muzeum Archeologicznym to okazja do spojrzenia na region jako na miejsce pełne tajemnic przeszłości oraz możliwość przybliżenia szczegółów dawnego życia w najbliższej okolicy.